واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د استوګن همغږي کونکي دفتر

د استوګن همغږي کونکي دفتر

کټګوري:د ملګرو ملتونو استوګن ټیم,د ملګرو ملتونو سیسټم په افغانستان کې

د ملګرو ملتونو د استوګن همغږي کوونکي دفتر د ملګرو ملتونو د استوګن دفتر د توافق شویو پایلو د ترلاسه کولو لپاره کار تسهیل او همغږي کوي. د پرمختیایي مرستو د پایلو د چوکاټ او د ګډو پروګرامونه له مخې، په دې کې د ملګرو ملتونو د ادارو همغږي او د فعالیت مدیریت،

او د پالیسۍ د تحلیل، څارنې او ارزونې، د پوهې د مدیریت، ارتباطاتو او مدافعې لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي پلاټفورمونو ملاتړ شامل دي. د استوګن همغږي کونکي دفتر همداراز د ملي مرستو د اغیزمنتوب د اجنډا په اړه د ملګرو ملتونو د ښکیلتیا ملاتړ هم کوي او د اړوند دولت، غیر دولتي فعالانو او د ملاتړو همکارانو سره د ملګرو ملتونو د سیسټم پراخې همکاري ته هم وده ورکوي.