واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د خوړو خوندیتوب، تغذیه او معیشتونه

د خوړو خوندیتوب، تغذیه او معیشتونه

کټګوري:د خوړو خوندیتوب، تغذیه او معیشتونه,شپږ---- موخې

د پایښت لرونکو کاري  فرصتونو د را منځ ته کولو  په اړه د تمرکز په درلودلو سره او د ښې شوې ښیګنې او د نیستې د کچې په راکمولو سره د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ افغانستان د ځان بسیاینې خوا ته هڅوي. په دې سکټور کې د ملګرو ملتونو ګډون د هغو ډیری زیانمنیدونکو لپاره او د هغو په شمول څوک چې کافي تغذیه لرونکو خوراکي توکو او د خویتوب په لور تدریجي انتقال ته لاسرسی نه لري او هغو مرستو ته چې په ښه توګه تر هدف لاندي نیولې شوې او په مسلکي توګه تنظیم شوې وي، ځواب وايي.

د دولت په غوښتنه، د خوړو د خوندیتوب، تغذيې او معیشت د پروسو لپاره د ملګرو ملتونو ستراتیژي په ملي او ولایتي کچو د دې په خاطر د موسساتي، تخنیکي او مالي ظرفیت د را منځ ته کولو  وړاندیز کوي، تر څو په لومړي سر کې، د خوړو خوندیتوب، تغذيي او معیشت د پروګرامونو د پلې کولو چارې همغږي او نظارت کړي. دا تمرکز د افغانستان د ملي لومړیتوبونو د پراختیايي  چوکاټ د پلي کولو په واسطه رهبري کیږي کوم چې د ۱، ۲، ۵، ۶، ۸، ۱۲ او 15 پایښت لرونکو پراختیايي موخو په ترلاسه کولو کې مرسته کوي.

د ملګرو ملتونو ادارې به په لاندې توګه خپل ګډ کار همغږی، پلان، تطبیق او نظارت کړي.

د کارونو، بزګرانو او مخکښو سوداګرو لپاره مارکیټ ته د ښه لاسرسي لپاره د ارزښت د سلسلو پیاوړي کول؛

د تغذيي د فعالیتونو ارزونه او تحلیل؛

د ارزونې او وړاندوینې په واسطه د شواهدو د بنسټ ښه کول؛

د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک د ناورین د خطر د راکمولو د پروګرام جوړولو ته د همغږي راوړل او د سینډای د طرح د جوړولو او پلې کولو ملاتړ؛ او

د اړوندو ساحو په تړاو د اړیکو پیاوړي کول، د بیلګې په توګه، پایښت لرونکې نوښتي حل لارې، چې موخه يې د ډیرو.