واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

روغتیا

روغتیا

کټګوري:روغتیا,شپږ---- موخې

دوامدار تاوتریخوالی د متاثره شویو وګړو په فزیکي او رواني روغتیا مستقیمه اغیزه لري او د روغتیا پالنې د خدمتونو ټولیز فعاله ظرفیت د سازش او معاملې سره مخ کوي.  ملګري ملتونه پوهیږي چې د ګوزڼ او مصونیت د اړتیاوو سربیره، نورې لویې ناروغۍ هم شتون لري چې په افغانستان کې خلک ګواښي او په دې توګه به د هغه پرتله ییزې ګټې وکاروي او د دغو د ځوابولو او حل لارو د برابرولو په برخه کې د عامي روغتیا د وزارت سره مرسته کوي.  د ولسي تړون پروګرام سره په سمون کې، د ټولو لپاره روغتیا، او د بشري پانګونې لپاره د پراختیا د ملي لومړیتوب لرونکي پروګرامونه او د ملګرو ملتونو ادارې له حکومت سره مرسته کوي ترڅو د ملي روغتیا پالیسي 2015-20 او د  2016-2020 کلونو لپاره ستراتیژي پلي کړي کوم چې په لاندې ټکو تمرکز کوي.

لومړنیو روغتیايي خدمتونو ته د عمومي لاسرسي تظمینول؛

د خدمتونو د کیفیت ښه کول، نه یوازې د پوښښ پراخول؛

د تنظیمونکو سیسټمونو پیاوړتیا چې د ښه یا بهتر شوي کاري ځواک کیفیت، د درملو او اکمالاتي حلقې مدیریتي سیسټمونو ته وده ورکوي؛

په ټولو کلینیکونو کې د سپارل شویو خدمتونو، د کار لږ تر لږه ساعتونو، او د کارکونکو د بسټیزو اړتیاوو په شمول، د اساسي روغتیايي خدمتونو د بستې څخه ډاډ حاصلول؛

د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د میکانیزمونو ښه کول، او په کوچنیو کچو کې د حکومتولي او پراختیايي فعالیتونو لپاره دټولنې د پرمختیایی شوراګانې څخه د ننوتلو د ځای په توګه کار اخیستل؛

په روغتیايي چارو کې د پانګونې زیاتول او د روغتیا پالنې او مالي چارو لپاره د یوه پایښت لرونکي ماډل تعریف. د افغانستان د وګړو د مخ پر زیاتیدونکی شمیر د روغتیايي اړتیاو د ځوابولو په موخه به د هر ډول پام وړ ودې څخه کار واخیستل شي؛

د روغتیايي خدمتونو د چمتو کولو په برخه کې د ښځو د ګډون  په موخه د اسانتیاوو برابرول؛ او

په ملي او ولایتي کچو کې د یوه ځواب ویونکي او موثره عامه روغتیايي ادارې جوړول.