واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

اصول او معیارونه

اصول او معیارونه

کټګوري:اصول او معیارونه,شپږ---- موخې

د ملګرو ملتونو هنجاري کار د بشري حقونو مدافعه او ساتنه احتوا کوي، او نړیوالو قوانینو او لارښوونو ته وده ورکوي. د ملګرو ملتونو هنجاري اجنډا د حکومت سره د خپلې ژمنې په ترلاسه کولو ، په تیره بیا د کارکونکو د حقونو، د ماشومانو د حقونو، او د حکومتولۍ په ساحو کې او د نړیوالو قوانینو، مقرراتو، لارښوونو او پروتوکولونو په وړاندې د خپل مسولیتونو په ترسره کولو کې مرسته کوي. جنډر د ملګرو ملتونو د تمرکز په ټولو شپږو واړو اړوندو ساحو کې د غور کولو موضوع ده.

په داسې حال کې چې د دولت سره د ملګرو ملتونو هنجاري ملاتړ په سرچینو ولاړ نه دی، په نړیواله ټولنه کې د هیواد په حضور باندې د هغې اغیزې خورا مهمې دي. دا د افغانستان پالیسي او قانوني چوکاټونه  د هیوادونو په غړیتوب کې ور شاملوي، کوم چې د چاپیریال ساتنې، کار، پراختیا او نړیوالو امنیتي ساحو په شمول، د نړیوالو منل شویو بشري حقونو سره په سمون کې وي.

د ملګرو ملتونو تمرکز به د افغانستان د سولې او پراختیا د ملي چوکاټ په خاصو اړخونو وي کوم چې د ښځو او نارینه وو او نجونو او هلکانو د نړیوالو منل شویو بشري حقونو په تړاو دي، همدارنګه ډاډ حاصل شي چې د نړیوالو ژمنو، د ملي قوانینو د همغږي او د منظمو عامه راپور ورکولو  سره د سمون له لارې د هغو درناوی او ساتنه وشي او د خپلو حقونو څخه برخمن شي.   دا به د ملي پالیسیو او پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي چې موخه يې د څو اړخیزو تړونونو او پایښت لونکې پراختیايي اجنډا په شمول د نړیوالو نورمونو او معیارونو کتنه او نظارت دی. هنجاري کار به همدارنګه د نړیوالو معیارونو سره په سمون کې د قوي معلوماتو، اطلاعاتو او د احصایې د مدیریت د برابرولو په برخه کې هڅه وکړي، او د ټولو سکټورونو په کچه  به د شواهدو پراساس د پریکړې نیولو په اړه خبر ورکړي.