واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

ارشیوفونه کټګوري: اصول او معیارونه

اصول او معیارونه

کټګوري:اصول او معیارونه,شپږ---- موخې

د ملګرو ملتونو هنجاري کار د بشري حقونو مدافعه او ساتنه احتوا کوي، او نړیوالو قوانینو او لارښوونو ته وده ورکوي. د ملګرو ملتونو هنجاري اجنډا د حکومت سره د خپلې ژمنې په ترلاسه کولو ، په تیره بیا د کارکونکو د حقونو، د ماشومانو د حقونو، او د حکومتولۍ په ساحو کې او د نړیوالو قوانینو، مقرراتو، لارښوونو او پروتوکولونو په وړاندې د خپل مسولیتونو په ترسره کولو کې مرسته کوي. جنډر د ملګرو ملتونو د تمرکز په ټولو شپږو واړو اړوندو ساحو کې د غور کولو موضوع ده.

  وړاندې ولولئ