واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

ارشیوفونه کټګوري: د خوړو خوندیتوب، تغذیه او معیشتونه

د خوړو خوندیتوب، تغذیه او معیشتونه

کټګوري:د خوړو خوندیتوب، تغذیه او معیشتونه,شپږ---- موخې

د پایښت لرونکو کاري  فرصتونو د را منځ ته کولو  په اړه د تمرکز په درلودلو سره او د ښې شوې ښیګنې او د نیستې د کچې په راکمولو سره د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ افغانستان د ځان بسیاینې خوا ته هڅوي. په دې سکټور کې د ملګرو ملتونو ګډون د هغو ډیری زیانمنیدونکو لپاره او د هغو په شمول څوک چې کافي تغذیه لرونکو خوراکي توکو او د خویتوب په لور تدریجي انتقال ته لاسرسی نه لري او هغو مرستو ته چې په ښه توګه تر هدف لاندي نیولې شوې او په مسلکي توګه تنظیم شوې وي، ځواب وايي.

  وړاندې ولولئ