واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

ارشیوفونه کټګوري: روغتیا

روغتیا

کټګوري:روغتیا,شپږ---- موخې

دوامدار تاوتریخوالی د متاثره شویو وګړو په فزیکي او رواني روغتیا مستقیمه اغیزه لري او د روغتیا پالنې د خدمتونو ټولیز فعاله ظرفیت د سازش او معاملې سره مخ کوي.  ملګري ملتونه پوهیږي چې د ګوزڼ او مصونیت د اړتیاوو سربیره، نورې لویې ناروغۍ هم شتون لري چې په افغانستان کې خلک ګواښي او په دې توګه به د هغه پرتله ییزې ګټې وکاروي او د دغو د ځوابولو او حل لارو د برابرولو په برخه کې د عامي روغتیا د وزارت سره مرسته کوي.  د ولسي تړون پروګرام سره په سمون کې، د ټولو لپاره روغتیا، او د بشري پانګونې لپاره د پراختیا د ملي لومړیتوب لرونکي پروګرامونه او د ملګرو ملتونو ادارې له حکومت سره مرسته کوي ترڅو د ملي روغتیا پالیسي 2015-20 او د  2016-2020 کلونو لپاره ستراتیژي پلي کړي کوم چې په لاندې ټکو تمرکز کوي.

  وړاندې ولولئ